Generalforsamling 2019

 Antenneforeningen Bramdrup Øst.

 

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.febr.2019

I Bramdrupdam sports- og mødecenter.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2018.
 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent for år 2019.
 6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
 8. Div.

Indledningsvis bød antenneforeningens formand Knud Rasmussen velkommen til de 31  fremmødte

medlemmer og erklærede generalforsamlingen for indledt, hvorefter dagsordenens pkt. 1 behandledes.

Han gjorde opmærksom på, at ved en evt. afstemning på generalforsamlingen repræsenterer hver husstand 1 stemme, uanset om medlemmet bor i ejer- eller lejebolig, hvilket også fremgår af foreningens vedtægter.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Dennis Rasmussen, Julivænget , som herefter blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet 6 uger før afholdelse, og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Herefter gennemgik dirigenten generalforsamlingens dagsorden og overgav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

 1. Formandens beretning

Vi er nu i mål med Kolding Nets flotte butik på Lilletorv i Kolding. Den er Bramdrup Øst Antenneforening medlem af. Har I ikke besøgt den, vil jeg anbefale dette, da man her kan få svar på eventuelle spørgsmål og se hvad vi kan tilbyde af Tv-kanaler, bredbånd og telefoni.

Mange går i dag rundt med en mening om, at de sidste nye tiltag og streaming af såvel tv som radio ikke kommer mig ved. Dette er ikke rigtigt, da vi som andre tv udbydere lukker for FM båndet ca. 9. april. Til stor savn for mange, men det har man bestemt på højere sted. Vi arbejder på at få flere radio kanaler lagt ind  ved tv programmerne, så man kan streame radio kanalerne fra sit TV. Mange har allerede set udviklingen og har investeret i en DAB radio.

Wifi signalerne er ikke så stabile som kabel netværk, Stofa hjælper dig gerne. Gå ind på Stofa.dk/wifi, så er der en opskrift på, hvordan du måler dine signaler i hele hjemmet, i alle rum. Folder vedlagt.

På Tv siden kommer vi med Tv 2 Play som et supplement til de kanaler der er i dag på Pakke 3.

Vi har haft flere forespørgsler på denne kanal, som en ”købe-tillægskanal”. Jeg har ikke det endelige svar, men den kan tilkøbes hos Tv 2.

Priser: Tv kanalerne stiger overalt, men da vi stadig er en selvstændig forening, er der også her gode nyheder. Kolding. Nets antenneforeninger har samme priser på tv kanaler i år 2019.

Stofas normalpriser er: Lille pakke med 36 kanaler kr. 259,00. Bramdrup Øst kr. 189,00. Mellem pakke med 49 kanaler: Stofa kr. 429,00. Bramdrup Øst kr. 404,00. Storpakke med TV 2 Play koster hos Stofa kr. 599,00 og hos Bramdrup Øst kr. 575,00.

Denne ordning har bestyrelsen sagt god for, med den tilføjelse, at Bramdrup Øst Antenneforening i 4. kvartal kan reducere priserne og give rabat til vore trofaste medlemmer, da vi ikke skal være en bank, men en forening hvor medlemmerne føler de får en god og fair behandling.

Det håber vi, at I synes, så her vil jeg anbefale jer at fortælle det til naboer og venner, da den frivillighed vi lægger i dette, kun belønnes ved jeres rosende omtale af gode tv billeder og billigt bredbånd.

Bramdrup Øst Antenneforening får opdateret vort net til Docsis 3.1, der er det hurtigste net som findes pt. Hjemmearbejdet kan klares, firmaer vil få den hastighed de ønsker til konkurrencedygtige priser, samt plads til spil for hele familien, hvis det er det man ønsker.

Der er også et godt tilbud til de medlemmer, som ikke er ”nørder”, men blot skal have forbindelser til e-boks og bankforbindelse i hjemmet. Tilbuddet er 4 Mbit gratis, hvis man er medlem i Bramdrup Øst Antenneforening.

Jeg har en produkt oversigt med her i aften. Tag gerne et eksemplar med hjem, samt et til naboen, idet vi må hjælpe hinanden i disse tider, til gavn for jeres forening. Sammenhold gør os stærkere.

Vores medlemstal for perioden fra 2018-2019 er opgjort til en lille fremgang. Det er vi meget stolte af.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Mange møder i Kolding.net er blevet løst til store fordele til alle foreninger, herunder Bramdrup Øst Antenneforening.

Der ligger produktoversigter, tv pakke oversigt om indhold, frit valg kanaler, bredbånds priser og hastighed samt Wifi muligheder.

Disse foldere er til jer, del gerne flere ud til naboer m.fl. De kan også hentes i butikken på Lilletorv, Kolding lige ved siden af Blå Cafe.

Hermed overgiver jeg beretningen tiæl generalforsamlingen, med ønsket om fortsatte beføjelser til bestyrelsens arbejde i 2019.

Jeg overgiver hermed ordet til dirigenten.

Dirigenten gav et kort resume at beretningen, som herefter blev lagt ud til forsamlingens godkendelse.

3:   Aflæggelse af revideret regnskab

Kasserer Folmer Petersen oplyste, at foreningens medlemmer pr. 31.12.2028 fordelte sig med 41,39 % på ælille pakke,  20,65 % på mellempakke og  37,95 % på storepakke, mens 2,6 % blot har internet .   Kassereren gennemgik derefter det omdelte årsregnskab.

Foreningens samlede indtægter beløb sig til kr. 140.142,  medens de samlede udgifter udgjorde kr. 205.230  Resultatet af primær drift udviser således et underskud på kr. 65.088.  Rente og udbytte gav en indtægt på kr. 22.500 , medens ekstraordinære udgifter, bl.a. nedskrivning  af værdipapirer til kursværdi beløb sig til kr. 29.144 , således at årets endelige driftsresultat endte på kr. 71.732 i underskud.

Årets underskud overførtes til egenkapitalen, som herefter udgjorde kr.2.228.324 ved regnskabsårets udgang.

Foreningens aktiver udgør i alt kr. 2.234.388, mens gælden beløber sig til kr. 6.064 .

Foreningens antenne anlæg er ikke værdisat. Nye anlæg og renovering udgiftsføres i det år, hvori arbejdet udføres.

Aktier og investeringsbeviser er medtaget til kursværdien pr. 31/12.

Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger.

FP gennemgik herefter kort budgettet for det kommende år.

Nedsatte priser/kontingenter kan gennemføres, idet vi med vilje tærer på vor egenkapital, og ved at opnå besparelser på vedligeholdelse, el og forsikringer takket være vor servicekontrakt med Stofa.

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent. 

Foreningen følger ASIKs oplæg, som er forhandlet på plads med Stofa for os alle i ASIK.

Kasserer Folmer Petersen fremlagde de aktuelle satser:

Stor pakke …………………….. kr. 575 pr måned

Mellempakke ………………… kr. 404   –     —

Lille pakke………………………. kr  189  –     —

 

Disse satser vil blive offentliggjort på vor hjemmeside.

 1. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg til bestyrelsen:

Knud Rasmussen        –         genvalgt.

Folmer Pedersen        –        genvalgt

Verner Pedersen          –       genvalgt

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Poul Erik Mathiessen, Majvænget 38      genvalgt

Erik Rachlitz, Martsvænget 20                    nyvalg

 1. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter:

Hans Christensen           –      genvalgt

John Bjørkquist             –       genvalgt

Og som suppleanter:

Kurt Meyer                    –        genvalgt

Lone L. Rasmussen                 genvalg

8.Eventuelt

Den stigende digitale aktivitet stiller skærpede krav til hjemmets installationer. BP anbefalede en nøje gennermgang af hjemmets installationer og udskifte ældre komponenter såsom antennekabler, stikdåser, kabelstik etc til nyeste standard.

Dirigenten og formanden takkede forsamlingen for en livlig debat samt god ro og orden, og erklærede

mødet for afsluttet.